Det tilbyder jeg

 

 

INDSATSOMRÅDER TIL KOMMUNER:

- SKAB EN HØJKVALITETSDAGINSTITUTION.

 

KVIKpædagogik hjælper med, at skabe et institutionsmiljø, hvor sygefraværet blandt medarbejderene reduceres, og motivationen stiger! Medarbejdernes kompetencer bliver løftet til et nyt nivau, der skaber et fundament, der rækker både ind på det personlige og det faglige plan.

Medarbejdernes arbejdsglæde forøges. Deres viden og faglige som personlige kompetencer får lov til at blomstre.

Jeg arbejder ud fra 5 temaer, der alle har betydning for, at sikre en høj faglig standard.

Temaerne er: relationer baseret på tillid, værdier, indretning, didaktik, børn

Alle temaerne arbejder ud fra medarbejdernes kompetencer, viden, erfaring og interesser. Det er den enkelte medarbejder der er i fokus, og som får gjort sine egne potentialer synlige for sig selv og andre. 

Der arbejdes med teorier og metoder, der fremmer en ressourceskabende tilgang, der skal finde medarbejderne kompetencer. Når medarbejdernes kompetencer bliver tydelige, så vil det pædagogiske arbejde få en helt anden deminsion, og skabe en kulturforandring der vil gavne og glæde både, personalet, børnene og forældrene.

 
FOREDRAG:
 
KVIKpædagogik tilbyder foredrag til fagpersonale, forældrearrangementer, mødregrupper o.l.
 
Bestil et eksisterende foredrag eller få et skræddersyet efter netop dit behov.  
 
WORKSHOP:
 
KVIKpædagogik tilbyder workshop til fagpersonale i daginstitutioner, SFO, og skoler.
 
Workshoppen vil blive tilpasset efter, hvilke ønsker din arbejdsplads har.
 
 

 

EMNER TIL FOREDRAG ELLER WORSHOP:

 

VREDE BØRN

Nogle børn er har følelserne ude på tøjet. Der skal ingenting til, før reagerer med negativitet.

Der er en grund til, at de er følelsesmæssigt ustabile. Denne adfærd kan dræne alle der er omkring barnet, og disse negative følelser kan smitte, så andre også får det dårligt. 

Disse børn har stærk mistillid til andre, og derfor så skal tilliden bygges op igen, hvilket kan gøres når der arbejdes efter en bestemt teori.

Med udgangspunkt i en teori, der viser hvad, der giver negative følelser og hvad der giver positive følelser, får deltagerne indsigt i, hvad der er på spil. 

Disse helt konkrete punkter gennemgåes med eksempler, der passer til hverdagens begivenheder. 

Her præsenteres deltagerene en konflikthåndteringsmodel, der gør alle til vindere. 

 

 

FORÆLDRESAMARBEJDE

Et godt forældresamarbejdehar stor betydning for barnets trivsel og udvikling.

Der bliver set på hvilke forskellige roller personalet kan indtage. Om det er den private/personlige/profesionelle rolle, har indflydelse på, hvordan forældrene forholder sig til personalet.

De personlige følelser tager ofte over, så personalet føler et personligt angreb. Her vil personalet blive præsenteres for en model, de kan bruge, så de ikke bliver ramt følelsesmæssigt.

Samtalerne med forældre skal gerne være en god oplevelse. Tid og struktur påvirker, hvordan samtalen kan forløbe. Lær at starte en samtale op, så det svære kan siges, samtidig med, at det gode samarbejde bevares.

 

INKLUSION TIL FORÆLDRE

Foredraget giver forældre en bedre baggrund for, at forstå inklusionstanken.
Der bliver set på, hvordan kan det enkelte barn tilgodeses, samtidig med at der arbejdes med fællesskaber.

Måden som forældre kommunikerer omkring deres egne børn og andres børn, har en afgørende betydning for, hvilken historie som kendetegner det enkelte barn, hvordan kan sproget anvendes som et konstruktivt redskab.

Der kan være mange forskellige følelser I spil, når der skal inkluderes. Følelsernes konto er et billede på, hvordan der skabes tillid gennem positive følelser. Deltagerne bliver præsenteret for en model der kan bruges når der opstår konflikter, og samtidig sikre at tilliden er intakt.

Forældrefællesskab har en betydning ind I hverdagen. Når forældre kan kommunikere sammen og kender hinanden, så kan deres børn bedre skabe relationer til hinanden.

Når evner og kompetencer bliver udviklet, så vil barnet have en god mulighed for deltagelse. Hør om hvorfor og hvordan?

 

OPDRAG MED SUCCES

Børnekulturen har ændret sig.
Forældrene stiller særlige og specielle krav til Deres barn, og vil gerne have, at deres barn får særbehandling.
Fællesskab er blevet erstattet med individualisme. Forældrene gør det bedste de kan, men ved de hvilke konsekvenser det kan få for deres barn?
Forældre kan indtage 3 forskellige slags roller: de autoritære, de autoritative, de eftergivende. Jeg fortæller om, hvad rollerne betyder for opdragelsen.

Hvis børn ikke vil høre efter, eller hele tiden oplever, at de får skæld ud, så kan det være nyttigt, at vide, hvad der kan gøres. Kommunikation der skaber tillid bliver behandlet her.

Ligegyldigt, hvilken vej vi går I opdragelsen, så vil det præge barnet. Hvorfor ikke være med til at styrke barnet, så barnet oplever succes på både det individuelle som på det sociale plan.

 

INDRETNING

Rammerne kan indeholde mange ting; møbler, materialer, legetøj mm. 

Det har stor betydning på børn og voksnes velbefindende og udvikling, hvordan indretningen er. 

Der er en stor ressource gemt i indretningens muligheder. Her kan der skabes tid til ro og fordybelse, hvis de rigtige faktorer er til stede. Ligesom der kan skabes plads til udfoldelse, når de pædagogiske overvejelser er baseret på didaktiske og faglige baggrunde. 

Både børnene og medarbejderne kan få mulighed for, at udvikle Deres evner og kompetencer endnu mere, når rammerne er til stede. 

 

DU ER ET FANTASTISK MENNESKE

Udvikling af daginstitutionen sker gennem et personligt lederskab af det pædagogiske personale. 
Viden alene gør det ikke. Det handler om, at se hvilke potentialer medarbejderne har og få dem sat i spil, så de kan få anvendt deres viden.

Værdierne skal ikke bare være fyldord I en målsætning. Det skal give mening, og bruges I hverdagen til at skabe mening. Så målene bliver tydlige for den enkelte medarbejder.

Når personlige kompetencer og interesser, bliver sat I spil, så forøges arbejdsglæde og motivation.

Medarbejderne skal være tro mod deres egne værdier og bruge deres viden konstruktivt, så der kan skabes en drivkraft, der kan være med til, at udvikle kulturen og øge fagligheden.

 

IMPLEMENTERING AF INKLUSION

Det ses ofte, at medarbejderne arbejder ligesom de plejer, efter at de har været på kursus. De kan ikke rigtig komme i gang med forandringsprocessen. De ved ikke hvor de skal begynde, og hvordan de skal implementere deres nye viden.
Hvis inklusionen skal lykkedes, så må der arbejdes ud fra et systemisk perspektiv. Det vil sige, at der skal arbejdes på mange forskellige planer.
Værdier skal repræsenteres af personalet, således at de føler ejerskab. Der kommer focus på personalets værdier, som bliver bragt ind I en organisatorisk plan.
Samarbejde kræver at der er tillid mellem de ansatte. Der fortælles om, hvordan der skabes tillid, og hvilke muligheder det kan føre med sig. 
Rammerne skal afspejle pædagogikken. Det skal være tydeligt, hvad det er de skal signalere, og hvor personalets ressourcer kan bruges bedst muligt I disse rammer.
Strukturen skal sikre, at personalet kan bringe deres viden mere I spil. Når der skabes de rigtige betingelser for, at sætte viden og kompetencer I spil, så der være mulighed for, at lave specialpædagogiske tiltag, der vil blive til almenpædagogiske handlinger.
Hverdagen skal give mening for den enkelte medarbejder, derfor skal hverdagen bestå af didaktiske overvejelser, der viser hvordan personalet kan udvikle det enkelte barn, og udvikle kulturen.
Kompetenceløft
Udvikling af daginstitutionen sker gennem et personligt lederskab af det pædagogiske personale. 

Viden alene gør det ikke. Det handler om, at se hvilke potentialer medarbejderne har og få dem sat i spil, så de kan få anvendt deres viden.

Værdierne skal ikke bare være fyldord I en målsætning. Det skal give mening, og bruges I hverdagen til at skabe mening, så målene bliver tydlige for den enkelte medarbejder.

Vi finder sammen Jeres individuelle værdier, og får dem gjort til Jeres fælles værdier, så de skaber ejerskab for hver enkelt medarbejder. Ligeledes finder vi ud af, hvor hver enkelt medarbejder, har sine spidskompetencer. Dette kan bruges direkte ind i hverdagen, som vi laver en plan for. 

Når personlige værdier, kompetencer og interesser, bliver sat I spil, så forøges arbejdsglæde, motivation, faglighed og der skabes en drivkraft, der kan være med til, at udvikle kulturen og øge fagligheden.